Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is enkel Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.